Kontakt

+421 903 747 244

+421 904 466 926

Navštívte nás v pracovné dni
od 8:00 do 17:00 hod.
Po dohode aj v inom čase

Kontaktné údaje:

Správa:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom kontaktovania/zanechania správy prostredníctvom kontaktného formuláru. Súhlas udeľujem na 12 mesiacov, môžem ho kedykoľvek odvolať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa GETA s.r.o.. Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete tu

Vaša správa bola odoslaná. Close this notice.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Reklamačný poriadok

Spoločnosť GETA, s.r.o., Viktora Tegelhoffa 3, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 37085/B, IČO: 35 948 931 (ďalej len „Spoločnosť“) je v zmysle ustanovení § 27 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) týmto vydáva nasledovný reklamačný poriadok.
Tento reklamačný poriadok upravuje postupy podania sťažností a podnetov (ďalej len reklamácie) zo strany klienta a postup pri ich riešení.

Článok I.
Reklamácia a sťažnosť
Za sťažnosť a reklamáciu (ďalej len reklamácie) sa považuje ústne alebo písomné podanie klienta, v ktorom klient vyjadruje svoj nesúhlas so spôsobom vykonávania a výsledkom konkrétnej služby poskytovanej zamestnancom alebo spolupracovníkom GETA s.r.o.
Sťažnosť môže podať každý klient alebo jeho splnomocnený zástupca.

Článok II.
Podanie reklamácie
Reklamáciu klient môže podať niekoľkými spôsobmi a to:
Písomnou formou na adresu Spoločnosti uvedenú v záhlaví tohto dokumentu
Telefonicky na telefónne číslo + 421 2 556 452 51-3
Elektronickou formou na mailovú adresu geta@geta.sk
Prostredníctvom spolupracovníka Spoločnosti, ktorý sa preukázal oprávnením pre spoluprácu
Prostredníctvom zmluvného partnera Spoločnosti, ktorá má oprávnenie pre spoluprácu
Pokiaľ je reklamácia podaná inou formou než je uvedená v bodoch a) až f), je klient povinný zaslať reklamáciu písomnou formou na adresu Spoločnosti a to do 5 pracovných dní od podania reklamácie.

Reklamácia musí obsahovať
Meno, priezvisko klienta a platnú adresu, na ktorú bude zaslaný výsledok prešetrenia reklamácie. V prípade, že ide o právnickú osobu, uvádza sa obchodné meno firmy, názov a adresa sídla, kontaktná osoba.
Popis prípadu s uvedením údajov nevyhnutných pre riešenie reklamácie a popis spôsobu, ako bol klient dotknutý na svojich právach.
Prílohy a doklady zdôvodňujúce sťažnosť (kópie zmlúv, záznam o rokovaní, analýza potrieb, finančný dotazník, atď.)

Článok III.
Prijatie a vybavenie reklamácie
Reklamácia po doručení na adresu sídla Spoločnosti je odovzdaná Zodpovednému pracovníkovi, riaditeľovi odboru, ktorý zabezpečí zaevidovanie a riešenie reklamácie.
Reklamácie sú vybavované v poradí podľa ich prijatia do sídla Spoločnosti.
Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie do sídla Spoločnosti. V prípade, že zo závažných dôvodov nie je možné vybaviť reklamáciu vo vyššie uvedenej lehote, klient je o tejto skutočnosti informovaný písomne. Spoločnosť si vyhradzuje právo vyžiadať od klienta doplnenie reklamácie tak, aby bolo možné jej úspešné vyriešenie.

Článok IV.
Informovanie klienta o výsledku riešenia reklamácie
Klient je do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie Spoločnosťou informovaný o výsledku riešenia reklamácie a to písomnou formou – listu na doručenku na ním uvedenú adresu v zaslanej reklamácii. V prípade, že list bude zaslaný klientovi na ním uvedenú adresu a klient tento list s výsledkom riešenia reklamácie neprevezme, považuje sa za doručený v deň, kedy bol list vrátený späť na centrálu Spoločnosti.
Pokiaľ sa reklamácia podaná prostredníctvom zmluvného partnera (t. j. partnera, ktorého produkty Spoločnosť ponúka), Spoločnosť informuje o výsledku riešenia reklamácie len tohto partnera, prostredníctvom ktorého bola reklamácia podaná.

Článok V.
Podanie odvolania
Pokiaľ klient nie je spokojný s výsledkom riešenia reklamácie, môže podať odvolanie proti výsledku riešenia reklamácie a to do 14 pracovných dní od doručenia rozhodnutia Zodpovedného pracovníka na adresu klienta. V tomto prípade začína plynúť nová 30 dňová lehota na vybavenie odvolania.
Odvolaním sa zaoberá komisia Spoločnosti zložená z konateľov a spoločníkov. Na základe odporúčania komisie vydá riaditeľ Spoločnosti, ako zástupca vedenia Spoločnosti, rozhodnutie o výslednom riešení reklamácie, o ktorom je klient informovaný listom na doručenku a to do 30 kalendárnych dní od prijatia odvolania na riešenie reklamácie Spoločnosťou.

Článok VI.
Zvláštne ustanovenia
Priebeh riešenia reklamácie v rámci Spoločnosti je upravený vnútorným pokynom Spoločnosti určeným len pre internú potrebu Spoločnosti.
Reklamačný poriadok je uverejnený na internetových stránkach www.geta.sk a je k dispozícii v kancelárii sídla Spoločnosti.

Článok VII.
Reklamáciu nie je možné riešiť ak:
prípad, ktorý je popísaný v reklamácii sa netýka správania Spoločnosti a ňou ponúkaných služieb a produktov a ani jej zástupcov
vo veci rozhodol súd alebo iný orgán verejnej moci alebo bolo začaté konanie v tejto veci pred takýmto orgánom.

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2009.
V Bratislave 29.11.2008