Kontakt

+421 903 747 244

+421 904 466 926

Navštívte nás v pracovné dni
od 8:00 do 17:00 hod.
Po dohode aj v inom čase

Kontaktné údaje:

Správa:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom kontaktovania/zanechania správy prostredníctvom kontaktného formuláru. Súhlas udeľujem na 12 mesiacov, môžem ho kedykoľvek odvolať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa GETA s.r.o.. Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete tu

Vaša správa bola odoslaná. Close this notice.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Ďakujeme za Váš dotaz. Budeme Vás kontaktovať. Close this notice.

Ako postupovať pri vzniknutej škode a poistnej udalosti?

Dôležité dokumenty na stiahnutie

Dopravná nehoda na Slovensku

Podľa § 64 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len „zákon“) sa za dopravnú nehodu považuje udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

• sa usmrtí alebo zraní osoba,
• sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
• uniknú nebezpečné veci alebo
• na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona, čo predstavuje približne 4 000 EUR.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, pri ktorej sa účastníci nedohodli na jej zavinení, ak je niektorý z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo ak účastník škodovej udalosti nezastavil bezodkladne svoje vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti alebo mu neposkytol údaje o poistení vozidla.

V ostatných prípadoch sa jedná o škodovú udalosť, pri ktorých nie je povinnosť tieto hlásiť dopravnej polícií.

Škodu nafoťte a písomne zdokumentujte, t.j. zapíšte si všetky kontaktné údaje na účastníkov škody – najlepšie nafoťte všetky doklady (vodičský preukaz, technický preukaz, bielu alebo zelenú kartu ako doklad o PZP)

Spíšte formulár Správa o nehode– je to povinnosť! Bez spísania tohto formulára môže dôjsť ku problematickej likvidácii Vašej škody! Obzvlášť nutné v prípade, ak nie ste vinníkom!

Kontaktujte zástupcu spoločnosti GETA s.r.o., s ktorým ste uzatvárali poistnú zmluvu, a ktorý vám pomôže pri riešení poistnej udalosti až do jej ukončenia, prípadne sa môžete obrátiť priamo na poisťovňu.

Dopravná nehoda v zahraničí

Pri nehode v zahraničí treba vždy privolať políciu, aby vyšetrila príčiny havárie a zistila rozsah škôd. V niektorých prípadoch tolegislatíva danej krajiny nevyžaduje, prípadne je privolanie polície spoplatnené, ale privolať políciu napriek tomu odporúčame.

Ak ste v pozícii poškodeného a ten, kto vám nehodu spôsobil, nemá formulár, alebo sa nehoda stane v krajine, kde legislatíva nevyžaduje mať pri sebe tento dokument, vypýtajte si meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vodiča, obchodné meno a sídlo držiteľa či vlastníka motorového vozidla, obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti. Taktiež je potrebné číslo poistnej zmluvy, evidenčné číslo vozidla a medzinárodnú poznávaciu značku krajiny registrácie vozidla, ktorým bola škoda spôsobená, číslo zelenej karty alebo číslo poistnej zmluvy zahraničného poistenia.

Bez ohľadu na to, či ste škodu zavinili vy alebo druhá strana, treba v každom prípade po návrate domov oznámiť škodu poisťovni, a to v zákonnej lehote 30 dní. Zároveň treba predložiť všetky už spomínané doklady z cudziny. Týka sa to všetkých prípadov škody, aj keby ste boli presvedčení, že za škodu nezodpovedáte.

Kontaktujte zástupcu spoločnosti GETA s.r.o., s ktorým ste uzatvárali poistnú zmluvu, a ktorý vám pomôže pri riešení poistnej udalosti až do jej ukončenia, prípadne sa môžete obrátiť priamo na poisťovňu.

Škoda na majetku (krádež, lúpež, odcudzenie, vandalizmus)

1. Kontaktujte zástupcu, s ktorým ste uzatvárali poistnú zmluvu
2. Kontaktujte políciu (tel. 158, 112)
3. Škodu nafoťte (hlavne detaily prekonania prekážky) a písomne zdokumentujte, miesto zabezpečte a zaistite proti ďalšiemu vlámaniu

Škoda na majetku (živelná)

1. Kontaktujte zástupcu, s ktorým ste uzatvárali poistnú zmluvu
2. V prípade požiaru kontaktujte vždy HaZZ (tel. 150, 112)
3. Miesto nafoťte tak, aby ste zdokumentovali celkové poškodenie, detaily, príčinu škody, poškodené veci
4. Zabezpečte miesto tak, aby sa škoda nerozširovala

Vždy treba mať na pamäti, že pri akejkoľvek živelnej škode, najmä ak len hrozí jej vznik, je povinnosť poisteného urobiť také opatrenia, aby škode zabránil, prípadne znížil jej rozsah v najväčšej možnej miere.

Škoda na poľnohospodárskych produktoch

Poistenie plodín

1. Po zistení vzniku škody na plodinách neodkladne nahláste poistnú udalosť zástupcovi, s ktorým ste uzatvárali poistnú zmluvu
2. Do obhliadky likvidátorom poisťovne ponechajte plodinu bez akéhokoľvek zásahu. V prípade možnosti záchrany úrody či zmiernenia vzniknutej škody toto vopred skonzultujte, prípadne aj s likvidátorom.
3. Ďalší postup stanovuje poisťovateľ po dohode s Vami a zástupcom, s ktorým ste uzatvárali poistnú zmluvu

Poistenie zvierat

1. Po zistení vzniku škody na zvieratách neodkladne nahláste poistnú udalosť zástupcovi , s ktorým ste uzatvárali poistnú zmluvu
2. Zaistite prvotné doklady :
- Veterinárne osvedčenie s uvedením príčiny úhynu, utratenia, prípadne nútenej porážky
- Doklady z kafilérie
- Protokol z pitvy, alebo nález z porážky zvieraťa
3. Ďalší postup si dohodnete so zástupcom, s ktorým ste uzatvárali poistnú zmluvu, a s príslušnou poisťovňou.

Adresa

GETA s.r.o.
Viktora Tegelhoffa 3
831 04 Bratislava

GPS súradnice:
N 48.164196
E 17.135711

Kontakt

Office:
geta@geta.sk
02/556 45 251
0904 466 926

Klient servis:
klientservis@geta.sk
0903 747 244

Zastúpenie Malacky:
malacky@geta.sk
0911 182 253

+421 904 466 926
+421 903 747 244

IČO: 35 948 931
DIČ: 2022046180
IČ DPH: nie je platca

Navštívte nás v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod., po dohode aj v inom čase.

Zapísaná v obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, OR, Oddiel Sro, vl. č. 37085/B
Číslo rozhodnutia: UDK-112/2006/PAGP
Registračné číslo (NBS): 32235
Register poistenia/zaistenia: Zapísaný ako SFA
Odborný garant: Peter Gembický, Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, podnety, žiadosti, sťažnosti: gdpr@geta.sk